Allegory - TaiJi Neigong Wu Bu Quan

QI GONG TAIJI - Master Yuki

Barefoot running

Feel the gravel under your feet.